STATUTTER FOR ÆRESMEDLEMSKAP – NDT FORENINGEN
 
Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse.


Æresmedlemskap kan tildeles personer som på en fortjenestefull og særlig fremragende måte har tjent foreningen, faget eller miljøet gjennom mange år, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for foreningen, faget eller miljøet.


Medlemmer av foreningen og styret kan innstille kandidater til æresmedlemmer. Sittende styre vurderer innkommende forslag, forslagene behandles konfidensielt og tildelingen protokollføres først etter at tildelingen har skjedd.


Ved utnevnelse av æresmedlemmer kreves det minst to tredjedels flertall i styret, dette er inkludert presidentens dobbeltstemme.


Markering av utnevnelsen skal skje på Årsmøtet.


Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i foreningen og har stemmerett.


Den som utnevnes til æresmedlem skal få et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og hedersbevisning.


Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på foreningens lukkede hjemmeside.


Æresmedlemmer skal inviteres til arrangementer i foreningens regi.