Status NDT fag

Statusrapport av 15.04.2002

Referansegruppen ”Heve status på NDT-faget” ble etablert på Nivå III seminaret i november 2001. Gruppen har hatt en del utskiftninger underveis, men består nå av følgende  medlemmer:

Arild Lindkjenn, Luftforsvaret  Leder for referansegruppen
Grete L Stokke, OMP-ITEC NSNDT-styrets representant
Bjørn Korsmo, Røntgenkontrollen (overtatt for Øyvind Steensnæs, DNV)
Hans-Peter Hansen, Norweld (overtatt for Torbjørn Lindestad, OMP-ITEC)
Frode Hermansen, Det Norske Veritas. (overtatt for Dag Eriksen, DNV)

MANDAT:

Gruppens mandat er ”Hvordan heve status på NDT-faget”.
Gruppen har foreløpig vært samlet to ganger og møtene har vært avholdt på DNV senteret på Høvikodden. Medlemmene i gruppen har vist et bra engasjement i forhold til oppgaven og har blant annet tatt fri fra sine vanlige jobber på samlingsdagene for å kunne forlenge arbeidsmøtene. Gruppen ser for seg at arbeidet må gjennomføres i flere faser og at hele NDT-miljøet må engasjere seg i arbeidet ved å gi innspill som kan bidra til et positivt resultat (for alle). Arbeidet vil være langsiktig hvor det blir viktig å få på plass en strategi som forhåpentligvis vil føre til en generell heving av statusen for NDT-faget.

Fase 1- Kartleggingsfasen.

Første del av arbeidet skal kartlegge dagens situasjon og gruppen har i den forbindelse utarbeidet et spørreskjema (som dere finner et sted i denne utgaven av NDT-Informasjon). Alle som er involvert i NDT-faget anmodes herved om å bruke noen minutter til å fylle ut skjemaet og returnere det til referansegruppen, enten i papirformat eller via e-post. Responsen fra dere vil gi gruppen en dokumentasjon som forteller oss hvordan dere opplever dagens situasjon. Dette gir oss videre muligheten til å definere ”NÅ-situasjon” for NDT-faget. Videre skal skjemaet gi gruppen en pekepinn på hva dere mener er ”Ønsket-situasjon” for NDT-faget. Det videre spørsmål blir da hvordan kommer vi oss fra ”NÅ-situasjon” til ”Ønsket-situasjon” ??. Hvis gapet er stort (noe det er all grunn til å tro) vil det bli en viktig oppgave for referansegruppen å forsøke å finne frem til de rette tiltakene som kan lukke spriket.

Referansegruppen har allerede diskutert internt hvordan de mener dagens ”NÅ-situasjon” og ”Ønsket-situasjon” ser ut men ønsker å kvalitetssikre dette mot resten av NDT-miljøet.

Fase 2- Analysefasen ( veien videre)

Responsen og svarene på spørreskjemaet vil danne grunnlag for det videre arbeidet. Referansegruppen ser for seg at det vil kunne trekkes ut noen felles faktorer som vil være viktige å drøfte videre. Disse faktorene må kunne påvirke sluttresultatet, derfor vil vi jobbe for å finne bakenforliggende årsaker til at ”NDT-faget” har den status det har i dag. (Derfor er det viktig at dere sender inn skjemaet). Igjen så jobber referansegruppen proaktivt i forhold til denne fasen og jobber med 3-4 faktorer gruppen mener er viktige og, så langt har gruppen kommet i skrivende stund.

De vurderingene som blir gjort her vil lede frem til en konklusjon og forslag til tiltak. Dette vil bringe arbeidet over i de neste fasene:

Fase 3- Beslutningsfasen

Her må det besluttes om foreslåtte tiltak skal iverksettes. Tiltakene kan være kortsiktige og langsiktige.

Fase 4- Iverksettingsfasen

Tiltakene må iverksettes, dette vil i stor grad avhenge av hva som er besluttet og på hvilke nivå dette ligger.

Fase 5- Evalueringsfasen

Hvis fase 3 og 4 blir gjennomført må det evalueres om man har oppnådd en ønsket effekt.

For referansegruppe ”Heve status på NDT-faget”

 

Arild Lindkjenn