Status NDT fag

11.06.2002 Presentasjon av spørreundersøkelsen 2002

Presentasjon på NDT konferansen 2002.

Mandat: Hvordan heve status på NDT-faget.

Gruppen har hatt 4 møter siden oppstart i november 01. Møtene har vært avholdt på DNV-sentret på Høvik.

Fokus har vært å kartlegge dagens situasjon for NDT-faget og hva som bør være en ønskelig situasjon for hele NDT-bransjen.

Gruppen har tatt utgangspunkt i debatten som oppsto på forrige Nivå 3 seminar. Gruppen ønsker ingen ensidig fokus men jobbe for generell statusheving for hele bransjen.

Spørreskjema

44 besvarelser kom inn
6 av besvarelsene kommer fra referansegruppen
Før forlenget tidsfrist var det kommet inn ca 15 besvarelser.

Gruppen undres over at responsen ikke er større tatt i betraktning dagens situasjon for mange aktører i NDT-bransjen.

Spm 1: Hvilken posisjon har du i bedriften ?

Eier/Medeier 11
Daglig leder 4
Nivå 3`er 20
Operatør 21
Annet 3

 

Spm 2: Hvordan og hvorfor begynte du i NDT-yrket ?

Tilfeldig/via kjente 24
Bevisst yrkesvalg (skole, etc) 10
Variert/utfordrende arbeid 6
Konvertert fra sveiser  5
AMO 3
Annet 3

 

Spm 3: Hvilke tiltak anser du som spesielt viktige for å påvirke NDT yrkets status positivt ?

Heve lønnsnivået  21
Heve utdanning/kompetansenivå 18
Bedre holdningene til faget  15
Markedsføring / informasjon
- Kvalitet, effektivitet, ansvarsbevissthet
10
Heve ratene 9
Heve status/tittel
- Funksjonær, ingeniør etc..
3
Annet
- Senke driftsutgifter, egen fagforening
2

 

Spm 4: Er dagens ratenivå tilfredsstillende sett i forhold til ansvar og kostnader ?

JA 1
NEI 36
VET IKKE 7

 

SPM 5: Er det samsvar mellom lønnsnivå og  utdanningskrav/ ansvar i NDT bransjen ?

JA 3
NEI 37
VET IKKE 4

     

Spm 6: Hvilke utdanningsnivå bør NDT-operatører rekrutteres fra ? 

Grunnskole (AO Kurs) 0
Videregående skole 21
Teknisk fagskole 27

 

SPM 7: Er rekruttering av kvalifisert arbeidskraft blitt ett problem for bransjen ?

JA 33
NEI 3
VET IKKE 8

     

Spm 8: Hvordan mener du vi best kan reklamere for NDT-faget ?

- Markedsføring av NDT faget
  Bedrifter og skoler
  Bruke kjente hendelser
  Deltakelse i faglige fora, andre enn NDT
- Bruke media og informere storsamfunnet om NDT
- Luke ut useriøse aktører i markedet
- Være seriøse og gjøre en god jobb

Spm 9: Hva ser du på som de 3 viktigste problemområdene bransjen sliter med i dag ?

Lave rater  24
Lave lønninger/tillegg  16
Dårlig rekruttering & høy ”Turn over” 16
Lav status/liten anerkjennelse  15
Mangel på seriøsitet/holdninger kombinert med stort arbeidspress 9
Dårlig lønnsomhet
- Høye kurs- og utstyrskostnader
9
Useriøse operatører/aktører  6
For mange små aktører i markedet 4

 

Spm 10_1: Sett fra ditt ståsted i NDT-bedriften,  Hva er du minst tilfreds med ?

 

Lønn/Tillegg 17
NDT-fagets status 11
Stress/Arbeidspress 8
Lave rater 8
Dårlig utstyr 4
Opplæring/Kursing Faglig oppfølging 4
Høye kostnader til kurs, sertifisering 3
Holdninger til N3’er og operatør 2

 

Spm 10_2: Sett fra ditt ståsted i NDT-bedriften, Hva er du mest tilfreds med ?

 

Meningsfylt og varierte arbeidsoppgaver 21
Kollegiale forhold
- Samhold , Godt arbeidsmiljø
12
Ny giv i NDT-bransjen, fokus på å bedre forholdene for NDT faget 2
Utstyr samt kvalitet på utført arbeid 2

 

Spm 11:  Mener du at de etiske retningslinjer blir påvirket av dårlige rater og høyt arbeidspress ?

JA 28
NEI 10
VET IKKE 6

 

Spm 12: Er yrkesstoltheten tilstede i  samme grad som tidligere ?

JA 17
NEI 22
VET IKKE 5

Hvis NEI, Hvorfor ikke ?

- For dårlig lønn
- Mer stress
- Liten anseelse
- Lavt utdanningsnivå
- Generell samfunnstrend
- Bedre enn før

Spm 13: Hva er det viktigste elementet ved  kjøp av NDT-tjenester i dag ?

Pris 17
Kvalitet 30
Tilgjengelighet 6

 

Spm 14  & 15 Kjønn og alder

Kjønn Antall Alder Antall
Mann 40 20 -30 4
Kvinne 4 31 - 40 13
    41 - 50 17
    51 - 60 9
    61 - 1


Andre kommentarer fra spørreskjemaet

Dagens firma må opptre seriøst
Kutt ut re-sertifisering
Sats mer på moral og etikk
Fordel med færre og større NDT-firmaer
Noe må skje før vi mister seriøsiteten i yrket !!
Takk for et fint tiltak..
NDT bransjen har stor makt - bruk den
Øk ratene -> økt lønn -> øk rekruttering - >Økt status

Hva med en konkurranse
Årets NDT-tekniker

Årets NDT-bedrift

 

 


SammendragNÅ-SITUASJON

- Lave rater

- For lavt lønnsnivå

- Problemer med rekruttering ”Forgubbing”

- Liten Markedsføring/Info ”Anonym” bransje

- Useriøse aktører i markedet

- Mange små aktører i Markedet

- Manglende anerkjennelse for yrket

 

ØNSKET-SITUASJON

- Beholde ”flinke” folk i faget
- Akseptabel/God Lønn
- Gode rater
- Anerkjennelse for NDT-faget,
- Bli synlige i samfunnet
- Bedre samarbeid mellom aktører
- Etablerte minimumsrater
- Høyere krav til utdanning
- Levere riktig kvalitet, i rett tid til riktig pris

HVORDAN KOMMER VI OSS FRA NÅ TIL ØNSKET SITUASJON

- Etablere en markedsføringsstrategi
- Øke ratene (etablere et minimums ratenivå)
- Høyere krav til utdanning før NDT-sertifisering
- Øke lønnsnivået for operatører
- Anerkjennelse (Tekniker status)
- Tettere samarbeid mellom lokale aktører
   Regionale samlinger, frokostmøter etc..

Markedsføringsstrategi

- Etablere en egen ”arbeidsgruppe” som lager en strategi rettet mot ungdom (skole), kunder, myndigheter og samfunn generelt.
- Markedsføring koster penger. Gruppen bør derfor også komme med en ide til hvordan finansiering av markedsføringen kan skje.


Krav til høyere utdanningsnivå

- Responsen ifm spørreundersøkelsen viste klart at NDT-miljøet ønsker å sette et minimumskrav til utdanning før NDT-faglig spesialisering (fordypning).
- En arbeidsgruppe bør vurdere og beskrive fordeler og ulemper ved å heve utdanningskravet og komme med en anbefaling til utdanningsnivå.
- Myndigheter, skoleverk, kurssentra etc. bør komme med en uttalelse.
I dagens samfunn stilles det krav til kompetanse. NDT-operatør kan man derimot bli med 9 årig grunnskole og et par ukers kurs.
- Det er vanskelig å argumentere med høy teknologi, lønnsøkning, etc. når det ikke finnes krav til grunnutdanning for å begynne med NDT. Da blir man fort en bransje for skoletrøtte personer som kan rutes inn via et AMO kurs.

Etablere et minimum rate-nivå

- ”Konkurranse er sunt” JA men, alt har sin pris. Dumping av ratene medfører lavere inntjening, mindre penger til lønninger, utstyr, markedsføring, kompetanseheving etc..
- Gruppen mener at bransjen selv må unngå å ”kvele” hverandre ved å dumpe ratene til et   unormalt lavt nivå. Regionale samlinger (aktører) kan bidra til å lette samarbeid om oppdrag og holde prisnivået på et ”akseptabelt” nivå som gjør bedriften ”liv laga”.


Foreløpig oppsummering

- Referansegruppen har siden etableringen  forsøkt å danne et bilde av dagens NÅ- og ØNSKET-situasjon med tanke på “status for NDT-faget”. Foreløpig konklusjon er at det spriker markant og at tiltak bør iverksettes for å lukke gapet.
- I første omgang bør det opprettes et par  arbeidsgrupper som jobber konkret med:
en strategiplan for markedsføring / informasjon
vurdere Krav til grunnutdanning før NDT-sertifisering
- I tillegg bør det satses på økt samarbeid regionalt med tanke på å opprettholde et akseptabelt ratenivå.