Akkreditering (statusrapport)

Akkreditering
Statusrapport pr. 30.11.2001

 

Nedenfor gjengis de hovedpunkter som ble presentert på Nivå 3 seminaret 2001.
Trykkbeholderdirektivet, Direktiv 97/23/EØF

- Vedtatt av EU-parlamentet 29.05.97.
- Gjelder eksklusivt fra 29.05.2002

Hensikten med direktivet:

Sikre
-                liv
-                helse
-                miljø
-                materielle verdier

Samme sikkerhetskrav i EU/EØS området ,
Fri markedstilgang i hele EU – området

Direktivet gjelder for:

Nytt utstyr som tas i bruk etter 29.05.2002
Trykk over 0,5 bar og min. volum på 1 liter
-                 P x V > 25 for trykkbeholdere
-                 P x D > 25 for rør

Konstruksjon og produksjon (ikke drift)
Samsvarsvurdering
Permanente plasserte innretninger offshore og på land
-                 kjeler
-                 kjølemaskineri
-                 prosessanlegg
-                 gassflasker
-                 hydraulikksystem (akkumulatorer, store sylindrer)

Grunnleggende krav:

Direktivet stiller krav til:
   Konstruksjon
-                 beregning
-                 konstruksjonsgjennomgang
-                 typegodkjenning 

   Produksjon
-                 godkjenning eller prosedyreverifisering
-                 personellkvalifikasjoner

   Materialer
-                 vurdere/verifisere at godkjente materialer er benyttet
                 

Standarder under direktivet

Hierarki
-            LOV
-            FORSKRIFT
-            VEILEDNING
-            STANDARDER

Harmoniserte standarder H, fastlagt av CEN på oppdrag fra kommisjonen, sikrer overensstemmelse med direktivet
                 -            Kjeler
                 -            Ikke fyrte beholdere
                 -            Rørsystemer 

Harmoniserte støttestandarder Hs
-            kvalifisering av personell
-            sveiseprosedyrer
-            materialer
-            NDT

Støttestandarder s
-            sveiseelektroder
-            kalibrering av NDT-utstyr
-            materialtoleranser
-            merking av materialer

Kontrollinnretninger

TEKNISK KONTROLLORGAN
-            Utpekt av departement
-            Samsvarsvurderinger
-            Materialgodkjenning

BRUKERINSPEKTORAT
-            Autorisert av DBE
-            Samsvarsvurderinger
-            Bare innen egen organisasjon

3. – PART
-            Godkjent av DBE
-            Utføre NDT og andre tekniske kontroller
-            Sertifisere personell og prosedyrer

EGENKONTROLL
-            Ikke-kritisk utstyr
-            Godkjent kvalitetssystem

Konklusjon:

For trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV, må personell være godkjent av et tredjepartsorgan.
Tredjepartsorganet skal være godkjent av DBE.
For tiden er TI og DnV godkjent av DBE.
EN 473 sertifikat, godkjent av en tredjepart godkjent av DBE, er det som kreves for å utføre NDT ihht. trykkbeholderdirektivet.

Videre arbeid for referansegruppe akkreditering ut fra diskusjoner på Nivå 3 seminar:
-      Hvilke standarder ligger resten av Europa på angående akkreditering.
-   Holdninger til akkreditering hos myndigheter/kunder (byggherrer)

 

Birger Skatland
Styremedlem NSNDT