Referansegrupper

NDT foreningen ser det som en av sine hovedoppgaver å fremme NDT og tilhørende aktuelle områder som naturlig hører inn under NDT.

Til hjelp i dette er det opprettet referansegrupper med gitte mandater. Deltagere i referansegruppene er valgt ut av foreningens medlemmer.  


Strålevern

Referansegruppe ”Strålevern” ble opprettet for å holde god kontakt med myndigheter som Statens Strålevern, Direktoratet for brann og El. tilsyn, Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet.

Referansegruppen er nå nedlagt.


Nedlasting av skjemaer:

NDT krav til underleverandører
(Hjelpeskjema som benyttes sammen øvrig bedriftsrelevant dokumentasjon i forbindelse med revisjoner av underleverandører)

Innledning til bruk av sjekklister
Skjema for uhellsrapportering
Skjema for Gamma redningsaksjon

 


Standardisering

Gruppen for standardisering:

Kay Widar Johnsen
e-post:
Kay.Widar.Johnsen@dnv.com  Tlf. 38 12 78 00

Marit Norheim Haugen
e-post: Marit.Norheim@dnv.com  Tlf. 67 57 85 65

Arve Hovland
e-post:
ah@anko.no  Tlf. 51 53 54 84  Mob. 906 76 013

Peer Dalberg
e-post: pda@force.no  Tlf. 64 00 36 59  Mob. 932 56 876)
   


Status NDT fag

Referansegruppe ”Heve status på NDT-Faget” ble opprettet på Nivå III seminaret 7 november 2001.

Under seminaret ble det vist en stor interesse for temaet ”Profilering av NDT faget” og arbeidsgruppene og debatten på seminaret viste tydelig at NDT-miljøet ikke er fornøyd med den status NDT-Faget har i dag.
Det er også enighet om at det må jobbes målbevisst for å få til en statusheving for NDT-Faget.

Referansegruppen er nå nedlagt.

Statusrapporter:

11.06.2002 Presentasjon av spørreundersøkelsen 2002

15.04.2002 Statusrapport

  


Akkreditering

Utgangspunktet for å starte referansegruppen var å kartlegge hvilke alternativer som forelå. Videre kartlegge omfang og kostnad ved forskjellige løsninger, basert på krav i trykkbeholderdirektivet, og ut fra dette utarbeide en veiledning for NDT personell.

Slik det kommer frem i statusrapport av 30.11.2001 er det ikke noe krav om akkreditering i trykkbeholderdirektivet, og vi får en litt annen vinkling på dette.

Det er, hva tenker/praktiserer myndigheter og resten av Europa og våre kunder om akkreditering. Hvordan sikre at vi er føre var mot eventuelle krav i framtida, slik at vi er forberedt og får en rimelig rettferdighet opp i dette når et krav eventuelt kommer.

Statusrapport 15.04.2002

Statusrapport 30.11.2001image description